Start biegu

7. Bieg Podkowy - 1 września 2024
Wystartuj na dystansie 5 km lub 10 km
Trasa prowadzi ulicami miasta Skoki
Zapraszamy ma 6. Bieg Dzieci - 1 września 2024
Wygraj ze swoimi słabościami

Regulamin biegów dzieci

REGULAMIN BIEGU

6. BIEG DZIECI – Bieg Podkówki w ramach 7. bieg Podkowy 2024

1. Cel

 1. Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych jako zdrowego stylu życia oraz czynnego spędzania czasu.
 2. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży,
 3. Promocja Miasta i Gminy Skoki.

2. Organizatorzy:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Skokach
  Kontakt: Karolina Stefaniak – dyrektor zawodów
  tel. 691 726 319, 61 8925 820 adres email: k.stefaniak@gmina-skoki.pl
 2. Współorganizator: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań,

3. Termin i miejsce

 1. Impreza odbędzie się 1 września 2024 (niedziela) w godzinach od 9:00 do 11:00,
 2. Miejsce: Plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach.
 3. Bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta (asfalt i kostka brukowa) na pętli 300 m.
 4. Biuro zawodów dla dzieci pracować będzie w godzinach 8.00 – 10.30 w miejscu zawodów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego Plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach.
 5. W ramach imprezy odbędzie się 14 biegów dla następujących grup wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:

godz. 9.00 dla dzieci od 0 do 2 (2024 – 2022) lat – dystans ~~100 m (kategoria D1, C1)

godz. 9.15 dla dzieci od 3 do 4 lat (2021 - 2020) – dystans ~~100 m (kategoria D2, C2)

godz. 9.30 dla dzieci od 5 do 6 lat (2019 – 2018) – dystans ~~300 m (kategoria D3, C3)  

godz. 9.50 dla juniorów od 7 do 8 lat (2017 – 2016) – dystans ~~300 m (kategoria D4, C4)

ok. godz. 10.05 dekoracja biegów na 300 m (kategorie D3, D4, C3, C4)

ok. godz. 10.15 dla juniorów od 9 do 10 lat (2015 - 2014)– dystans~~600 m (kategoria D5, C5)

ok. godz. 10.30 dla juniorów od 11 do 12 lat (2013 – 2012) – dystans ~~900 m (kategoria D6, C6)

ok. godz. 10.45 dla juniorów od 13 do 14 lat (2011 – 2010) – dystans ~~1200 m (kategoria D7, C7)

ok. godz. 11.00 dekoracja biegów na 600 m, 900 i 1200 m (kategorie D5, D6, D7, C5, C6, C7)

 1. W kategoriach D1, D2, C1, C2 rodzice mogą uczestniczyć w biegu z dziećmi, przy czym zabrania się ciągnięcia za rękę uczestnika w celu uzyskania lepszego wyniku.
  W kategoriach wyższych (D3, D4, D5, D6, D7, C3, C4, C5, C6, C7) dzieci uczestniczą w biegu samodzielnie. Nie respektowanie zapisu regulaminu może powodować dyskwalifikację.

4. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Start zapisów 1 czerwca 2024 – godzina 12:00
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie elektroniczne, poprzez formularz na stronie http://www.bieg-podkowy.pl/

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko dziecka
 2. datę urodzenia dziecka
 3. imię i nazwisko rodzica zgłaszającego
 4. tel. kontaktowy
 5. nazwę klubu lub szkoły podstawowej /nieobowiązkowo/
 1. Opłata startowa za udział w biegu od uczestnika wynosi 25 zł.
 2. Wpisanie na listę startową następuje po uiszczeniu opłaty startowej on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 3. Wprowadza się limit uczestników – 180 + 20 dodatkowych miejsc dla mieszkańców miasta i gminy Skoki.
 4. W przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników – (180) – będzie możliwość dopisania dziecka w dniu biegu.
 5. Lista startowa będzie dostępna na stronie biegu http://www.bieg-podkowy.pl/
 6. Opłata uprawnia uczestnika do startu w biegu w określonej według daty urodzenia kategorii wiekowej.
 7. Podczas zgłaszania uczestników w biurze zawodów obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy.
 9. Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Wyniki i nagrody

 1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz napój i słodki posiłek regeneracyjny wręczany na mecie każdego z biegów.
 2. W kategoriach najmłodszych (D1, D2, C1, C2) każdy z uczestników zostaje zwycięzcą.
 3. W pozostałych kategoriach wiekowych podstawą klasyfikacji będzie elektroniczny pomiar czasu. Na starcie/mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 4. Zwycięzcy (pierwsza trójka) w każdej z kategorii z wyjątkiem kategorii najmłodszych (D1, D2, C1, C2) otrzymają nagrody. Dekoracja będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach zgodnie z harmonogramem z pkt 3.4.

6.Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie udziału jest tożsame z akceptacją Regulaminu
 2. Zawody będą przeprowadzone bez względu na pogodę.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione w czasie zawodów.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NWW w trakcie trwania zawodów.
 5. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
 6. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 7. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 8. Koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące.
 9. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i chipa nie będzie sklasyfikowany za wyjątkiem kategorii D1, D2, C1, C2 które nie mają mierzonego czasu.
 10. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy po przybyciu na metę wszystkich uczestników w wyznaczonym czasie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CDRom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno ‐ reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz przekazane do informacji mediów.
 13. Warunkiem startu w zawodach jest podpisanie przez opiekuna dziecka zgody na udział w Zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
 14. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator zawodów.

KLAUZULA RODO: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w zakresie uczestników imprezy sportowej 5 Biegi Dzieci.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
 2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest Katarzyna Przybysz: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Organizacja imprez sportowych, zgodnie z regulaminami imprez sportowych oraz zgodą  do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO i wyłącznie w celu: realizacji imprez sportowych, ich promocji oraz archiwizacji.
 4. Kategoria osób, których dane dotyczą:  uczestnicy imprez sportowych.
 5. Kategorie danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, wiek, wizerunek osoby.
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Dane osobowe będą przechowywane do czasu niezbędnego realizację zadania oraz upływu okresu wynikającego z kategorii archiwizacyjnej.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, informacje o prawie do jej cofnięcia; w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
 1. Odbiorcy danych: Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem: organów i instytucji państwowych lub samorządowych w związku z prowadzonym przez te organy lub instytucje postępowaniem. Dostawców, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawców usług IT, dostawców usług pocztowych.
 2. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Karolina Stefaniak – dyrektor biegu 691 726 319

 

Projekt i wykonanie ITSpec.pl