Start biegu

5 Bieg Podkowy - 4 września 2022
Wystartuj na dystansie 5 km lub 10 km
Trasa prowadzi ulicami miasta Skoki
Zapraszamy ma 4 Bieg Dzieci - 4 września 2022
Wygraj ze swoimi słabościami

Regulamin biegów dzieci

REGULAMIN BIEGU

4 BIEG DZIECI – 5 Jubileuszowy bieg Podkowy

1. Cel

 1. Propagowanie, promocja i upowszechnianie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych jako zdrowego stylu życia oraz czynnego spędzania czasu.
 2. Popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży,
 3. Promocja Miasta i Gminy Skoki.

2. Organizatorzy:

 1. Urząd Miasta i Gminy w Skokach
  Kontakt: Karolina Stefaniak – dyrektor zawodów
  tel. 691 726 319, 61 8925 820 adres email: k.stefaniak@gmina-skoki.pl
 2. Współorganizator: „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Żegockiego 15, 61-693 Poznań,

3. Termin i miejsce

 1. Impreza odbędzie się 4 września 2022 (niedziela) w godzinach od 9:00 do 11:00,
 2. Miejsce: Plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach.
 3. Bieg zostanie przeprowadzony ulicami miasta (asfalt i kostka brukowa) na pętli 300 m.
 4. Biuro zawodów dla dzieci pracować będzie w godzinach 8.00 – 10.30 w miejscu zawodów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego Plac Powstańców Wielkopolskich w Skokach.
 5. W ramach imprezy odbędzie się 14 biegów dla następujących grup wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:

godz. 9.00 dla dzieci od 0 do 2 (2022 – 2020) lat – dystans ~~100 m (kategoria D1, C1)

godz. 9.15 dla dzieci od 3 do 4 lat (2019- 2018) – dystans ~~100 m (kategoria D2, C2)

godz. 9.30 dla dzieci od 5 do 6 lat (2017 – 2016) – dystans ~~300 m (kategoria D3, C3)  

godz. 9.50 dla juniorów od 7 do 8 lat (2015 – 2014) – dystans ~~300 m (kategoria D4, C4)

ok. godz. 10.05 dekoracja biegów na 300 m (kategorie D3, D4, C3, C4)

ok. godz. 10.15 dla juniorów od 9 do 10 lat (2013 - 2012)– dystans~~600 m (kategoria D5, C5)

ok. godz. 10.30 dla juniorów od 11 do 12 lat (2011 – 2010) – dystans ~~900 m (kategoria D6, C6)

ok. godz. 10.45 dla juniorów od 13 do 14 lat (2009 – 2008) – dystans ~~1200 m (kategoria D7, C7)

ok. godz. 11.00 dekoracja biegów na 600 m, 900 i 1200 m (kategorie D5, D6, D7, C5, C6, C7)

 1. W kategoriach D1, D2, C1, C2 rodzice mogą uczestniczyć w biegu z dziećmi, przy czym zabrania się ciągnięcia za rękę uczestnika w celu uzyskania lepszego wyniku.
  W kategoriach wyższych (D3, D4, D5, D6, D7, C3, C4, C5, C6, C7) dzieci uczestniczą w biegu samodzielnie. Nie respektowanie zapisu regulaminu może powodować dyskwalifikację.

 

4. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Start zapisów 2 lipca 2022
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie elektroniczne, poprzez formularz na stronie http://www.bieg-podkowy.pl/
  Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko dziecka
 2. datę urodzenia dziecka
 3. imię i nazwisko rodzica zgłaszającego
 4. tel. kontaktowy
 5. nazwę klubu lub szkoły podstawowej /nieobowiązkowo/
 1. Opłata startowa za udział w biegu od uczestnika wynosi 15 zł.
 2. Wpisanie na listę startową następuje po uiszczeniu opłaty startowej on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 3. Wprowadza się limit uczestników – 180 + 20 dodatkowych miejsc dla mieszkańców miasta i gminy Skoki.
 4. W przypadku nieosiągnięcia limitu uczestników – (180) – będzie możliwość dopisania dziecka w dniu biegu.
 5. Lista startowa będzie dostępna na stronie biegu http://www.bieg-podkowy.pl/
 6. Opłata uprawnia uczestnika do startu w biegu w określonej według daty urodzenia kategorii wiekowej.
 7. Podczas zgłaszania uczestników w biurze zawodów obowiązkowa jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje pakiet startowy.
 9. Przed odbiorem pakietu startowego rodzic lub opiekun prawny podpisuje: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” i tym samym wyraża zgodę na udział w Biegu. Bez przekazania oświadczenia, uczestnictwo w biegu nie będzie możliwe. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Wyniki i nagrody

 1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal oraz napój i słodki posiłek regeneracyjny wręczany na mecie każdego z biegów.
 2. W kategoriach najmłodszych (D1, D2, C1, C2) każdy z uczestników zostaje zwycięzcą.
 3. W pozostałych kategoriach wiekowych podstawą klasyfikacji będzie elektroniczny pomiar czasu. Na starcie/mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 4. Zwycięzcy (pierwsza trójka) w każdej z kategorii z wyjątkiem kategorii najmłodszych (D1, D2, C1, C2) otrzymają nagrody. Dekoracja będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach zgodnie z harmonogramem z pkt 3.4.

6. Polityka prywatności RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, dane przedstawiciela: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki – Tadeusz Kłos.
 2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail: k.przybysz@gmina-skoki.pl, tel. 61 8925812
 3. Kategoria danych osobowych: dane zwykłe
 4. Cele przetwarzania danych osobowych: organizacja imprezy sportowej pod nazwą 3 Bieg Dzieci w ramach 3 Biegu Podkowy oraz promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców.
 5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i wyłącznie w celu 4 Biegu Podkowy
 6. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia zadania.
 1. Prawo dostępu do danych osobowych:  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji 3 Biegu Dzieci w ramach 4 Biegu Podkowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do zawodów.
 4. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Zgłoszenie udziału jest tożsame z akceptacją Regulaminu
 2. Zawody zostną przeprowadzine zgodnie z reżimem sanitarnym obowiązującym w dniu imprezy
 3. Zawody będą przeprowadzone bez względu na pogodę.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe i rzeczy zagubione w czasie zawodów.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NWW w trakcie trwania zawodów.
 6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.
 7. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnik zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 8. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 9. Koszty osobowe ponoszą sami uczestnicy lub jednostki delegujące.
 10. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i chipa nie będzie sklasyfikowany za wyjątkiem kategorii D1, D2, C1, C2 które nie mają mierzonego czasu.
 11. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu imprezy po przybyciu na metę wszystkich uczestników w wyznaczonym czasie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CDRom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno ‐ reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 13. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz przekazane do informacji mediów.
 14. Warunkiem startu w zawodach jest podpisanie przez opiekuna dziecka zgody na udział w Zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność.
 15. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator zawodów.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORA: Karolina Stefaniak – dyrektor biegu 691 726 319

Projekt i wykonanie ITSpec.pl